mardi 11 décembre 2012

Nombres populars d'os pexes d'arriu


Vidaller Tricas, Rafel (2008) Nombres populars d'os pexes d'arriu, en rebiesta Fuellas lº 185 de mayo-chunio de 2008. pp. 58-61. Consello d'a Fabla Aragonesa. Uesca


Articlo sobre os nombres d'os pexes de arriu en aragonés que se puede baxar punchando en iste binclo, en o decumento "Nombres populars dos pexes dArriu".

Article sur les noms populaires des poissons de rivière en aragonais qui on peut être téléchargé sur ce lien, c'est le document "Nombres populars dos pexes dArriu".

Artículo sobre los nombres populares de los peces de río en aragonés que se puede descargar en este vínculo, en el documento "Nombres populars dos pexes dArriu".

lundi 3 décembre 2012

Dizionario sobre espezies animals e bexetals en o bocabulario aragonésVidaller Tricas, Rafael  (1989) Dizionario sobre espezies animals y bexetals en o bocabulario altoaragonés. Instituto de Estudios Altoaragoneses. Zaragoza.

O Dizionario sobre espezies animals y bexetals en o bocabulario altoaragonés fue publicato en o año 1989 por o Instituto de Estudios Altoaragoneses. En 2004 o Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón con a colaborazión de o Instituto de Estudios Altoaragoneses e d'o Departamento de Medio Ambiente d'o Gubierno de Aragón publicón a segunda edizión, acotraziata y enamplata de ista obra, baxo ro tetulo de Libro d'as Matas y os Animals, e que se puede descargar punchando en iste binclo

Le Dizionario sobre espezies y bexetals en o bocabulario altoaragonés (Dictionnaire de la faune et la flore dans la langue du Haut Aragon) a été publié en 1989 par l'Instituto de Estudios Altoaragoneses. En 2004, le Conseil de protection de la nature de Aragón avec la collaboration de l'Institut d'études Altoaragoneses et le ministère de l'Environnement du gouvernement d'Aragon a publié la deuxième édition, revue et augmentée de cet ouvrage, sous le titre de Libro d'as Matas y os Animals, que vous pouvez télécharger en cliquant  sur ce lien

El Dizionario sobre espezies animals y bexetals en o bocabulario altoaragonés fue publicado en el año 1989 por el Instituto de Estudios Altoaragoneses. En 2004 el Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón con la colaboración del Instituto de Estudios Altoaragoneses y del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón publicaron la segunda edición, corregida y aumentada de esta obra, bajo el título de Libro d'as Matas y os Animals, que se puede descargar pinchando en este vínculo

vendredi 19 octobre 2012

Distribuzión y nomes populars d'espezies animals y bexetals, preba de relazions. pdf

Vidaller Tricas, Rafel (1999) "Distribuzión y nomes populars d'espezies animals y bexetals: preba de relazions", en Estudios y Rechiras arredol d'a luenga aragonesa y a suya literatra. Autas d'a Primera Trobada. planas 497-506. IEA - PUCOFARA, Uesca.


Se mira de relazionar os nombres de bellas espezies naturals d'o Alto Aragón con a suya distribuzión ta aduyar en o estudeo d'o suyo orixen, más que más en as espezies endemicas cualo nombre podreba aber trespasau o impauto d'as diferens culturas que han pasato por o Alto Aragón. Se puede baxar punchando aquí.
Il tente de lier les noms de certaines espèces naturelles du Haut Aragón avec leur distribution afin d'aider à l'étude de leur origine, en particulier les espèces endémiques dont le nom aurait transpercé l'impact des différentes cultures qui ont traversé le Haut Aragón. On peut trouver à ce lien.

Se intenta relacionar los nombres de algunas especies naturales del Alto Aragón con su distribución para ayudar en el estudio de su origen, sobre todo especies endémicas cuyo nombre podría haber traspasado el impacto de las diferentes culturas que han pasado por el Alto Aragón. Se puede encontrar en este enlace

vendredi 29 juin 2012

Dizionarios botanico e zooloxico d’o Piemontés


Vidaller Tricas, Rafel (2012) "Dizionarios botanico e zoolochico d'o piemontés", en Fuellas lº 207-208, pp. 25-27. Publicazions d'o Consello d'a Fabla Aragonesa. Uesca.
Reseña de: Giamello, Giacomo (2004) Dizionario botanico. Sori edizioni, Piobesi d’Alba (Cn).
Giamello, Giacomo (2005) Dizionario zoologico. Sori edizioni. Piobesi d’Alba (Cn).


O piemontés ye una luenga que se charra en o norueste de Italia, arredol de Turin. Toca con a luenga d’Oc por o ueste, con o francoprobenzal por o norte e con o lombardo por o este (Milán). Ye d’a colla de luengas galoitalianas, dintro d’o romanze ozidental en o cualo tamién ye o aragones. Dende 2004 Giacomo Giamello ha ito publicando bels libros sobre o piemontés, dos d’os cualos tienen espezial intrés ta o que isto escribe: o Dizionario botanico (2004) e o Dizionario zoologico (2005) (1). Os dos han un tarabidato parellano, con os diferens nombres en piamontés aduyatos d’a traduzión en anglés, franzés e italiano, amás d’o nombre zientifico.

Entre os dos se replegan más de 9000 terminos, con esplicazions sobre etimos, terminos asoziatos e, en o caso d’a fauna, falordias, chuegos, debinetas, frases feitas, refrans, anatomía, razas, metaforas u toponimia relazionata. Bels testos probienen d’a zona d’o autor, l’Alta Langa, en o sur d’o país; astí os articlos se fan con o mesmo soniu d’a ‘r’ d’a barián aragonesa u gascona: “ra vaca: misin-a ‘d beu / misin-a ‘d vaca / chi r’he ‘r  ma, us ru grata” (ra baca: medizina de gua, medizina de baca, qui tiene ro mal, se’n rasca).

Istas obras son un buen cote ta contimparar os nombres piemonteses con os aragoneses, e mirar de tirar as conclusions que pertoquen. En primeras, cal dezir que con ser luengas chermanas u cuasi, bi n’ha muitas que son comuns no sólo entre ellas, sino con todas as de a Romania, por o que no tienen más intrés que a contrimuestra d’o patrimonio común que ba dende Rumanía dica Portugal. E no sólo con os terminos latins, sino tamién, por exemplo, con bels chermanicos, como tassun (taxugo, taxón) u o buchetin u stanbech (bucardo). Bella begata surte un termino que da más chuego; u bien porque son parabras que remiten a territorios más estreitos, u bien porque reproduzen metaforas, trazas de beyer e baltizar o mundo similars. Paso a charrar belunas:

O Triturus alpestris, una mena de guardafuens fino, e a Salamandra salamandra, anfibios, han entre atros, o nombre de lavabran (isto ye “laba-salbau”), que por o suyo carauter de limpieza remera a o nombre común d’o guardafuens (Euproctus asper). Ye destacable porque os anfibios han asobén una ideya de periglo alueñata de ista otra.

A caparra comparte con o italiano o nombre de zecca (sëcca, secca...), igual como una d’as menas conoxitas en aragonés, a seca.

A pantingana Tettigonia viridissima se conoxe como catalineta, nombre que en aragonés define a cuqueta de dios. As arainas garrilargas, se claman igual: aragn dër gambe lunghe. Tamién se claman crava e cravetta, parabras que bienen de un mamifero, a craba. En isto s’achuntan o Piemonte, os gascons e nusatros. Os tres compartimos tamién loira (Lutra lutra), que en o caso piemontés ye lùiro.

Scürs ta ra gripia u escurzón, fa un biache dende Aragón enta Italia, pasando por o catalán e l’oczitano. Tamién vipra, que remera a ra nuestra gripia (de vipera).

Dintro de as aus, bels d’os muitos nombres ta ro garabiu (Burhinus) son terlüch, starlüch, turlu u stërlüch, parellanos a os aragoneses terlid y esterlit, no guaire luen d’o catalán torlit.

O codalbet – Delichon urbica – ye cübianch, equibalén de l’oczitano cul-blanc. D’entre as zistras (Emberiza) – con nombres chenericos que remeran o suyo canto: zip, sippa, zia, sia...  - destacan barbisun, barbisin, barbisa equibaléns a o aragonés zirbarbú u zistra barbuda. Bella cosa parellana pasa en oczitano: chi-barbassié, chi-moustacho. As aletas (Muscicapa, Ficedula) se repiten como alëttin u alëttin gris ( = aleta gris). En iste caso se pueden trobar bels parexitos en castellano, más os gascons alabat(e) e alablanc. Vulundranin e vulundranina sirben ta ra bolandrina benasquesa u a gulundrina de Pandicosa e Luesia.

As cudiblancas (Oenanthe), coulblancs gasconas (cullbllanc en Benás), son cübianch, culbianch e culbianco en o Piemonte. Dende o blanco imos a o berde claro, o galbus latino que talmén siga en o orixen onomatopeyico d’o garabiu u cagadaga (Oriolus), garabé, garba, garbá, garbé, garbéu, garapé, garabé, galbré piemontés.

Más clara ye a onomatopeya d’a cholibeta (Otus scops), ciuch, que afina a orella igual que o benasqués clluc. Dende o soniu enta ra metafora, o cardenal (Pyrrhula), queda en cardinal u canònich, con a suya farcha reziota, roya dica ra papada e negra en a capeza. Atro d’os suyos nombres, usel ëd la fioca copia o benasqués moixón de la neu (ta o pintaparet) u a os paxaricos nebers (engañapastors, papirroi). Cardenal tamién se puede sentir en gallego.

O crabero (Strix aluco) ha entre atros a denominazión de genavel cravé. O autor, igual como gosa pasar en a esplicazión popular aragonesa piensa en crabas, pero no cal dixar a parabra castellana, cárabo. En oczitano tamién machoto-cabriero, cabriero, cabraret, ezetra, e con a mesma esplicazión (GALTIER).

Remato as aus con a torda collerada, merlu dël cularin, que ye una torda propia d’a montaña.

Os nombres d’as matas gosan remitir a os suyos orixens latins en toda a Romanía. Con tot, he trigato beluns que, más que más por a coinzidencia en as metaforas, trucan más l’atenzión. Asinas:

- Achillea millefolium: erba dij taj,  yerba de’l tallo entre atros nombres aragoneses. Hwélla dé tall (fuella d’o tallo) en Luchon, herba de tall en catalán.

- Aconitum napellus: tora, toru, a tuara. Igual en oczitano e catalán.

- Fagus sylvatica: fau, termino común en oczitano e profés aquí, o fau.

- Galium aparine: rasparola, raspela. Rasperuela aquí (raspialla: Rubia peregrina). Rapadero en a Alta Garona.

- Helleborus foetidus: sërpentass, pan de culebra entre atros sinonimos aragoneses.

- Hieracium umbellatum: erba infernal, yerba de o diaple.

- Hordeum murinum: gran dër diau, trigo de ro diaple (literal). L’ordio normal, ordi, como en catalán.

- Lonicera alpigena: ciresa’d muntagna, ziresa montesina ye aquí a Lonicera pyrenaica.

- Melampirum pratense: ëngrassa beu, angrassa beu, isto ye, engorda guas, que ye trigo de baca en aragonés, e asinas mesmo en catalán (blat de vaca).

- Mentha suaveolens: mentrastr, mentastro, mastranzo. Mentastre en oczitano, mentastro en portugués y gallego.

- Primula vulgaris: fiur ëd cüch, pan cuciat, pan cucèt, fiù ‘d cüch. cucut, flu de cucuch, erba cucuda (as segundas ‘u’ e flu como en fr. venu). Equibalens a ras aragonesas, pancuculo, pan de cuculo u cuculetas. Cucut en catalán. Cucut, erba de cucut, cucú en oczitano, dende o Atlantico dica d’os Alpes.

- Prunus avium: ceresera, ceresé, ciresa, ceresa. Aquí lo escribimos con zeta (latín cerasus).

- Ribes uva crispa: grisela, grüsela – grixolera, grixola en Benás (gascón graserolo, grachinés, grosella, groselha, groseille).

- Sedum acre: ris dle serp, arroz de culebra. Arroz de serp en Castellón.

- Silene vulgaris: s-ciupat, s-ciupet (escopeta) – as petaderas u esclafideras. Petaderas, sclatadero en gascón. Herba dels pets en catalán.

- Sonchus arvensis: latasin,  o letazín

- Viburnum lantana: merda gata, merda gato ye o suyo fruito en a bal de Benás.

Encara que no más siga a ran de modesta reseña, se pueden columbrar pues bels terminos comuns entre o aragonés, o catalán, l’oczitano e o piemontés que reforzarban una ideya de continuidá entre os Perineus e os Alpes dintro d’a transizión natural entre as luengas romanicas ozidentals.

Rafel Vidaller

(1)  Se pueden baxar en http://www.erbariopiemontese.com/.

Bibliografía:

BEIGBEDER, Francis (1986) Auseths. Les noms gascons des oiseaux sauvages. Per Norte / Nosauts de Bigòrra, Denguin (Biarn).

BERNIS, Francisco(1995) Diccionario de nombres vernáculos de aves. Ed. Gredos, Madrid.

DALBERA, Jean-Philippe THESOC Base de donées linguistiques. En http://thesaurus.unice.fr/recMot/indexMot.html

GALTIER, Charles (2006) Les oiseaux de Provence dans le savoir populaire Editions Librairie Contemporaine. Montfaucon (Provence).

MORALES, Ramón et al (1996) Archivos de flora ibérica, num. 7. Nombres vulgares II. CSIC – Real Jardín Botánico, Madrid.

SEGUY, Jean. (1953). Les noms populaires des plantes dans les Pyrénées Centrales. Monografías del Instituto de Estudios Pirenaicos nº 100. CSIC – IEP, Barcelona.

VIDALLER TRICAS, Rafel (2004) Libro d’as matas y os animals. Dizionario aragonés d’espezies animals y bechetals. Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, Zaragoza (Se puede baxar en https://sites.google.com/site/casaaflor/triballos).

mardi 29 mai 2012

Lesico d'o mundo natural en o sieglo XV.pdfVidaller Tricas, Rafel (2008-2009): "Lesico do mundo natural en o sieglo XV", Luenga & Fablas, 12-13 (2008-2009), pp. 227-236. Editorial Publicazions d'o Consello d'a Fabla Aragonesa. Uesca.

Con l'alazet d'o libro de José Ángel Sesma Muñoz La vía del Somport en el comercio medieval de Aragón (2006), en o que se i fincan as trascrizions d'as taulas del General de Canfrán e Chaca de bel par de exerzizios de metá d'o sieglo XV, se mira de fer un estudio d'o bocabulario d'o mundo natural que pasaba por a buega d'o reino. Astí bi aparixen nombres d'animals y de matas que no se trobaban en o libro Léxico del comercio medieval en Aragón (s. XV), de J.A. Sesma Muñoz y Á. Líbano Zumalacárregui (1982) - como as loiras u as martas baxas, por exemplo -. Amás de fer nuebas aportazions, s'aprobeita o teballo ta repasar o lesico d'o mundo natural á ra luz d'os estudios publicatos dende 1982. Se puede baxar en iste binclo, ye o decumento "Lesicod'omundonaturalenosiegloXV".

Basé sur le livre de José Angel Sesma Muñoz La vía del Somport en el comercio medieval de Aragón (2006), auquel il y en a transcrits les taulas del General dans une couple d'années de milieu du XVe siècle, on fait une étude du vocabulaire du monde naturel qui a traversé la frontière du royaume. Il y a des noms d'animaux et de plantes que ne se trouvent pas dans le livre Léxico del comercio medieval en Aragón (s. XV), de J.A. Sesma Muñoz et Á. Líbano Zumalacárregui (1982)- comme loiras ou martres baxas, par exemple -. En plus de faire de nouvelles contributions, le travail est utilisé pour examiner le vocabulaire du monde naturel à la lumière des études publiées depuis 1982. On peut trouver ici, c'est le document "Lesicod'omundonaturalenosiegloXV".

Tomando como base el libro de José Ángel Sesma Muñoz La vía del Somport en el comercio medieval de Aragón (2006), en el que se transcriben las taulas del General de Canfrán e Chaca de un par de años de mediados del siglo XV, se realiza un estudio del vocabulario del mundo natural que pasaba por la frontera del reino. Ahí aparecen nombres de animales y de plantas que no se encuentran en el libro Léxico del comercio medieval en Aragón (s. XV), de J.A. Sesma Muñoz y Á. Líbano Zumalacárregui (1982) - como las loiras o las martas baxas, por ejemplo -. Además de hacer nuevas aportaciones, se aprovecha el trabajo para repasar el léxico del mundo natural a la luz de los estudios publicados desde 1982. Se puede descargar aquí. Es el documento  "Lesicod'omundonaturalenosiegloXV".

mardi 15 mai 2012

Encuestas de lecsico bechetal e animal en Botaya. pdf
Vidaller Tricas, Rafel (2004). "Encuestas de lecsico bechetal e animal en Botaya", en IV Trobada d'Estudios e Rechiras arredol d'a Luenga Aragonesa e a suya Literatura. Uesca. En reb. Luenga & Fablas lº 8-9. Publicazions d'o Consello d'a Fabla Aragonesa. Uesca

Resultato de una encuesta sobre o lecsico en aragonés de flora e fauna reyalizato en o lugar de Botaya, situgata en as Sierras Esteriors, en o Perineo Ozidental aragonés. Se replegan datos de inseutos (4), anfibios e reptils (10), aus (25), mamifers (24) e matas (34), antimás de bellas notas lecsicas complementarias. Bellas d'as espezies referitas han en iste articlo a suya primera referenzia conoxita en aragonés. Ta baixar-lo puncha aquí, en el documento "EncuestaslecsicobexetaleanimalBotaya. RafelVidaller. pdf"

Cet article-ci c'est le resultat d'un enquête sur le lexique aragonais de la fleure et la faune réalisé au village de Botaya, situé aux Pyrènnès occidentaux de Aragón. On peut trouver données d'insectes (4), amphibiens et reptils (10), oiseaux (25), mammifères (24) et plantes (34), et aussi quelques notes lexique complèmentaires. Il y a de données referées a espèces que non ont été encore recuillies pour l'aragonaisIl peut être téléchargé à ce lien. Au document: "EncuestaslecsicobexetaleanimalBotaya. RafelVidaller.pdf"

Resultados de una encuesta sobre léxico en aragonés de flora y fauna realizado en la localidad de Botaya, en el Pirineo occidental aragonés. Se recogen datos de insectos (4), anfibios y reptiles (10), aves (25), mamíferos (24) y plantas (34), además de algunas notas léxicas complementarias. Algunas de las especies referidas tienen en este artículo su primera referencia conocida en aragonés. Para obtenerlo, pulse aquí. En el documento "EncuestaslecsicobexetaleanimalBotaya.RafelVidaller.pdf"

jeudi 10 mai 2012

Encuestas de lecsico bexetal en Salas Altas. pdfVidaller Tricas, Rafel (2000). "Encuestas de lecsico bexetal en Salas Altas (Semontano Sobrarbe)" en Homenaje a Rafael Andolz. Instituto de Estudios Altoaragoneses. Uesca. 

Dende as añadas 80 se ban fendo encuestas sobre l'aragonés de Salas Altas que s'han publicato en bels articlos y, sobre tot, en o dizionario de Ríos Nasarre. O cabo de lecsico bexetal tamién ha ito fendo-se dende que ista mesma autora replegase un primer "yerbario de Salas Altas", y dende que se parase o Dizionario sobre espezies animals y bexetals en o bocabulario altoaragonés (2ª ed. "Libro d'as matas y os animals"). Iste triballo se alazeta en una rechira feita entre as añadas 1998 e 2000. S'han replegato as flors e matas en o mon, con os informadors, se'n han chafau e se'n han clasificato. O millor e más amplo informador de iste triballo ha sito Miguel Ríos, de Casa Ríos. E a clasificazión ha puesto ser grazias a ro triballo de José Antonio Sesé, reconoxito botanico altoaragonés. A istas dos rpesonas, más que más, e a toda ra chen que'n ha alportanto de datos cal agradexer-les-ne que isto aiga ito entadebán.
Son más de 300 dentradas, belunas de as cualas suposan o primer nome popular replegau ta cada espezie concreta en as luengas peninsulars, seguntes a bibliografía conoxita. Se puede baxar en iste binclo, ye o triballo tetulato "Salas_Andolz.pdf".

Collecte de lexique de plantes a Salas Altas (Semontano Sobrarbe - Haute Aragon), menée entre 1998 et 2000. Il décrit plus de 300 entrées, dont certains sont le premier nom populaire connu pour chacune des espèces particulières dans les langues ibériques, selon bibliogafía connue. Il peut être téléchargé à ce lien, le document intitulé «Salas_Andolz.pdf"

Recogida de léxico de plantas en Salas Altas (Semontano Sobrarbe - Alto Aragón), realizado entre los años 1998 y 2000. Se reseñan más de 300 entradas, algunas de las culaes suponen el primer nombre popular encontrado para cada especie concreta en las lenguas peninsulares, según la bibliogafía conocida. Se puede bajar en este vínculo, es el trabajo titulado "Salas_Andolz.pdf"

samedi 28 avril 2012

O Mundo Bechetal en Aragonés: Tacsonomía. pdfVidaller Tricas, Rafel (2007). "O Mundo Bechetal en Aragonés: Tacsonomía". En Reb. Alazet, lº 17. Instituto de Estudios Altoaragoneses. Uesca  

Estudio sobre as tacsonomías que farchan o lecsico aragonés d'o mundo bechetal, que se puede beyer u baxar en iste ñudo, en o decumento "MundoBexetalAragonésTacsonomía"

Étude sur les taxonomies qui organisent des plantes dans le lexique de l'aragonais, qui peut être consulté ou téléchargé à ce lien, le document c'est "MundoBexetalAragonésTacsonomía".

Estudio sobre las taxonomías que organizan el léxico vegetal en aragonés, que se puede ver o descargar en este enlace, en el documento "MundoBexetalAragonésTacsonomía".

mardi 17 avril 2012

A Pastorada de Castigaleu pdf


Vidaller Tricas, Rafel (1997). "A Pastorada de Castigaleu", en reb. Luenga & Fablas, lº 1. Publicazions d'o Consello d'a Fabla Aragonesa. Uesca

A Pastorada de Castigaleu se representó en ixe lugar dica 1942 alto u baxo. Luego se tresbatió e no quedó sino o remero. En 1975 Antonio Bellera Espuña pudo trascribir un testo orixinal que aparixió debaxo de un tellau de ro lugar cuan yeran fendo obras en a casa. De ixa trescrizión, Rafel Vidaller fizo una edizión en 1997 que podez beyer u baxar en pdf punchando iste ñudo.

La Patorada de Castigaleu fût représentée dans cette population jusque vers 1942. Puis elle est perdue et elle n'a resté plus que á la mémoire. En 1975, Antonio Bellera Espuña a pu transcrire un texte original qui est apparu sous le toit d'une maison où les gens faisaient des travaux. De cette transcription, Rafel Vidaller a fait une édition en 1997, qui peut être consulté ou téléchargé en format pdf donnant ce lien.

La Patorada de Castigaleu se representó en esa población hasta alrededor de 1942. Luego se perdió y no quedo más que el recuerdo. En 1975 Antonio Bellera Espuña pudo transcribir un texto original que apareció debajo de un tejado del pueblo cuando estaban haciendo obras. De esa transcripción, Rafel Vidaller hizo una edición en 1997 que se puede ver o descargar en pdf dando en este enlace.

dimanche 15 avril 2012

Libro de as matas y os animals. pdf


Vidaller Tricas, Rafel (2004) Libro de as Matas y os Animals. Dizionario aragonés de espezies animals e bexetals. Diccionario aragonés de especies animales y vegetales. Ed. Consejo de Protección de la Naturaleza. Zaragoza I.S.B.N. 84-89862-35-4.

Dizionario que reculle cuasi 10.000 nombres comuns de matas y animals en aragonés.  Se corresponden con más de 2.000 espezies linneanas y con cuasi 30.000 datos. Ha una primera parti de nombres zientificos con os populars, e una segunda en o sendito imberso.

As espezies contemplatas son matas anchiospermas, criptogamas (líquens, felzes, molsas, fongos e algas), mamifers, aus, reptils, anfibios, pexes e imbertebratos.

Se puede beyer u baxar o pdf en iste puesto.
Ye o decumento: "LibrodeAsMatasyOsAnimals.R.Vidaller.pdf"

Vidaller Tricas, Rafel (2004) Libro de as Matas y os Animals. Dizionario aragonés de espezies animals e bexetals. Diccionario aragonés de especies animales y vegetales. Ed. Consejo de Protección de la Naturaleza. Zaragoza I.S.B.N. 84-89862-35-4.

Dictionnaire qui comprend plus de 10.000 noms communs des plantes et des animaux en Aragon. Elles correspondent à plus de 2000 espèces et près de 30.000 données linnéennes. Comporte une première partie des noms populaires scientifiques, et une seconde dans la direction opposée.

Les espèces énumérées sont des plantes angiospermes, cryptogames (lichens, fougères, mousses, champignons et algues), des mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons et invertébrés.

Vous pouvez consulter ou télécharger en PDF sur ce site.

Le document est:"LibrodeAsMatasyOsAnimals.R.Vidaller.pdf"


Vidaller Tricas, Rafel (2004) Libro de as Matas y os Animals. Dizionario aragonés de espezies animals e bexetals. Diccionario aragonés de especies animales y vegetales. Ed. Consejo de Protección de la Naturaleza. Zaragoza I.S.B.N. 84-89862-35-4.

Diccionario que recoge cerca de 10.000 nombres comunes de plantas y animales en aragonés.  Se corresponden con más de 2.000 especies linneanas y con casi 30.000 datos. Tiene una primera parte de nombres científicos con los populares, y una segunda en el sentido inverso.

Las especies contempladas son plantas angiospermas, criptógamas (líquenes, helechos, musgos, hongos y algas), mamiferos, aves, reptiles, anfibios, peces e invertebrados.

Se puede ver o descargar en pdf en este sitio.
Es el documento: "LibrodeAsMatasyOsAnimals.R.Vidaller.pdf"